جملات بزرگان : رابینز

همه می توانند به راحتی تغییر , به شرط آن که باور کنند بدون این تغییر همه چیز را از دست خواهند داد . ” رابینز ” جملات بزرگان – رابینز