جملات بزرگان : شکسپیر

اگر امروز دریای زندگی آرام باشد مسلما فردا طوفانی خواهد بود . بنابراین وقتی آرام است فرصت را غنیمت شمارید . ” شکسپیر “

×