جملات بزرگان : زرتشت

جملات قصار زرتشت : تنهایی مدرسه ای است که همه انسانهای بزرگ در آن تحصیل می کنند . ” زرتشت ” پند / اندرز / پندانه