آشنایی با دستگاه های ریسوگراف

دستگاه ریسوگراف، مخصوص چاپ و تکثیر با سرعت بالا، برای اولین بار توسط شرکت ریسو ژاپن به بازار دنیا عرضه شد. تکنیک چاپ در این دستگاهها، که به نام تکنیک ریسوگرافی شناخته شده است، از طریق ایجاد متن یا تصویر بر روی استنسیل ( مستر ) صورت می گیرد. بدین معنی که به وسیله یک اسکنر دقیق، از نسخه آماده برای چاپ، نمونه ای بر روی سطح استنسیل ایجاد می شود و سپس این استنسیل بر روی درام دستگاه قرار گرفته که می تواند برای چاپ تا ده هزار نسخه مورد استفاده قرارگیرد. بعد از مستر سازی، کافی است تیراژ مورد نیاز برای دستگاه انتخاب گردد تا با عبور متوالی کاغذها از زیر درام در حال چرخش، عمل چاپ با سرعت و سهولت انجام گیرد.

×