کد رنگ فیروزه ای تیره

Mediumturquoise رنگ فیروزه ای در دسته رنگ های سرد و مایل به گرم قرار دارد همانطور که می دانید رنگ آبی نشان دهنده دریا و آسمان و بزرگ ترین نماد این رنگ و طیف های مختلف آن مانند رنگ فیروزه ای بزرگی و بخشندگی است.دارای شخصیتی آرام و لطیف هستند و از مهم ترین خصلت […]

×