مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیت های ماست. او به ما وابسته نیست ما به او وابسته هستیم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نمائیم به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق فرصتی که برای ادامه کار به ما می دهد و درحق ما لطف می کند.با نقل این مقدمه زیبا قصد دارم نکاتی را در رابطه با تبلیغات موثر در محیط کار بیان کنم.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 آبان 1397
×