لب پنجه …درامرچاپ ولیتوگرافی …
ابتدا توضیح “پنجه”…
(خب توضیح “لب” )که کاملا واضح ومبرهن هست
پس بپردازیم به ترکیب این دوعبارت…:
درماشین های چاپ که اساسشون بر”کشیدن کاغذ”وفرستادنشون توی مرحله ی چاپ هست…
قسمتی داریم بنام “پنجه”که دقیقا مثل پنجه ( مثلا :پنجول گربه)عمل میکنه…یعنی …کاغذرو “بعداز مرحله ی تحویل”چنگ میزنه..دقیقا…ومیکشه توی “پروسه ی چاپ”
خب…
تا اینجا اتفاق خاصی نیوافتاده…
اما این مقدار ی که باصطلاح “پنجه ی ماشین”لازم داره ….
(توی ماشین های افست مثلا…)رونمیشه ازش استفاده ی مفید کرد…
چرا؟….