از هزینه های کوچک غیر ضروری بر حذر باش , زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود . ” فرانکلین “