شاید ندانید اما می توان از یک مشتری عصبی و شاکی یک مشتری وفادار ساخت، برای این کار تکنیک هایی وجود دارد که در مطلب زیر با هم می خوانیم:
مطالعات مختلف نشان داده که اکثر غریب به اتفاق مشتریان ناراضی هرگز این موضوع را به شما بازتاب نمی دهند، بلکه در سکوت کامل کسب و کار شما را ترک گفته و سپس از این نقطه به بعد با هر کس که روبرو می شوند در مورد تجربه بد معامله با شما صحبت کرده و آنها را از معامله با شما باز می دارند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 15 آبان 1394
×