روز قلم

قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان ها و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. قلم، زبان دوم انسان هاست. هویت، چیستی و قلمرو قلم بسیار گسترده تر از آن است که در بیان بگنجد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آذر 1397
25 اسفند – بزرگداشت پروین اعتصامی

آری سخن از پروین است ، شخصیتی بس سترگ، صاحب روحی توانا و فرازمند، شجاعی از زنان ایران زمین در تواتر تاریخ، گوهر چرخ ادب.
او که شعرش :
نبرد افرازی است سر آمد.
کوبنده ای است بس چیره دست و میدان دار.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آبان 1397
روز بزرگداشت نظامی گنجوی

حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی شاعر معروف ایرانی در قرن ششم ه.ق در سال ۵۳۰ هجری در گنجه دیده به جهان گشود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آبان 1397
×