1-تفاوت دای و پیگمنت (DYE و Pigment)

الف- حلاليت در آب

– Dye: در آب حل مي شوند.

– Pigment: در آب حل نمي شوند.

ب- تمايل به سطوح

– Dye: به سطوح تمايل دارند (خود به خود جذب سطوح مي گردد).

– Pigment: به سطوح تمايل ندارند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 2 بهمن 1394