روز جهانی غذا – 16 اکتبر

هدف اساسی سازمان فائو، زدودن فقر و گرسنگی در همه جهان است. جهت گیری و اولویت های این سازمان، ثمره بیش از شصت سال مطالعه و تجربه است. از آنجا که فقر و گرسنگی با یکدیگر در ارتباط هستند، فائو هدف خود را تأمین غذا برای همگان می داند.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 12 دی 1397
×