رنگ سال 2022 آبی بنفش ( Very Peri ) با کد PANTONE 17-3938 می باشد.رنگ سال با توجه به سلسله اتفاقاتی که در سال قبل رخ داده است انتخاب میشود تا از لحاظ روانی بر مردم سراسرجهان تاثیر بگذارد و یک آرامش نسبی در جهان برقرار کند . زیرا رنگ ها با روحیات جامعه ارتباط […]

×