جملات بزرگان : رابینز

همه می توانند به راحتی تغییر , به شرط آن که باور کنند بدون این تغییر همه چیز را از دست خواهند داد . ” رابینز ” جملات بزرگان – رابینز

جملات بزرگان : رابینز

بزرگترین زبان تفکر منفی , از بین بردن انضباط است و اگر انضباط نباشد هدف نیز از بین می رود . ” رابینز ” ( جملات بزرگان / رابینز )