لیفه بنر چیست ؟

همانطور که در سطح شهر دیده اید بنر ها با ابعاد مختلف به دیوارها، درختان و … نصب میشوند که توسط یک چوب یا میله مهار شده اند . در چاپخانه هنگام برش بنر حاشیه ای اضافه در نظر گرفته میشود.