بزرگترین نیرویی که می توان از آن استفاده کرد , درد است که از درون سرچشمه می گرند نه از بیرون . ” رابینز “

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 خرداد 1396

همه می توانند به راحتی تغییر , به شرط آن که باور کنند بدون این تغییر همه چیز را از دست خواهند داد . ” رابینز “

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 25 خرداد 1396

بزرگترین زبان تفکر منفی , از بین بردن انضباط است و اگر انضباط نباشد هدف نیز از بین می رود . ” رابینز “

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 خرداد 1396