الماس حاصل فشار بیش از حد است . فشار می توان شما را به موجودی ارزشمند بدل کند . ” مایا آنجلو “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 30 خرداد 1396

خداوند سعادت را نصیب کلیه کسانی می کند که به کاری مشغول هستند . ” فرانکلین “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 28 خرداد 1396

بزرگترین نیرویی که می توان از آن استفاده کرد , درد است که از درون سرچشمه می گرند نه از بیرون . ” رابینز “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 27 خرداد 1396

تنهایی مدرسه ای است که همه انسانهای بزرگ در آن تحصیل می کنند . ” زرتشت “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 26 خرداد 1396

همه می توانند به راحتی تغییر , به شرط آن که باور کنند بدون این تغییر همه چیز را از دست خواهند داد . ” رابینز “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 25 خرداد 1396

بزرگترین زبان تفکر منفی , از بین بردن انضباط است و اگر انضباط نباشد هدف نیز از بین می رود . ” رابینز “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 21 خرداد 1396

تغییر , ربطی به توانایی و گنجایش ندارد , فقط بستگی به اندازه دارد . ” رابینز “

 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 20 خرداد 1396