همانطور که از اسم این روش پیداست به انواعی از چاپ گویند که در آن، سطح حامل اطلاعات با سطح قابل چاپ( بصورت سخت افزاری)¬تماس پیدا کرده وعمل چاپ با فشار صورت میپذیرد
-1چاپ تماسی؛
همانطور که از اسم این روش پیداست به انواعی از چاپ گویند که در آن، سطح حامل اطلاعات با سطح قابل چاپ( بصورت سخت افزاری)¬تماس پیدا کرده وعمل چاپ با فشار صورت میپذیرد.
با توجه به مولفه های ذکر شده انواع روشهای چاپی که وجود دارند بر اساس نحوه تماس فرم حامل اطلاعات با فرم قابل چاپ ما به دو دسته اصلی تقسیم می¬شوند:
وهر سه مورد ذکرشده عمل چاپ، از دوحالت زیر خارج نیستند:

1-1 مستقیم(onset) : یعنی اطلاعات مستقیم از صفحه حامل اطلاعات طی یک مرحله فشار روی صفحه قابل چاپ ، انتقال می یابد. دراین روش اطلاعات روی صفحه حامل ناخوانا بوده ( حروف از چپ به راست قرار گرفته می شوند) که بعد از چاپ، روی صفحه فرم یا همان قابل چاپ خوانا منتقل می شود.این دسته بیشتر شامل چاپهای تخت روی تخت ودوار روی تخت می شود.

2-1غیر مستقیم(offset): بدین معنا که اطلاعات از صفحه حامل به واسطه یک رابط که، یک سیلندر لاستیک می تواند باشد، طی بیش از یک مرحله انتقال اطلاعات، روی فرم منتقل می شود. مانند چاپهای افست.در این نوع اطلاعات روی حامل خواناست که سپس روی سیلندر واسط ناخوانا چاپ ودوباره توسط آن روی فرم نهایی خوانا چاپ می شود. این نوع بیشتر شامل چاپ دوار روی دوار یا رُتاسیون می شود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 6 دی 1395