از ترکیب دو یا چند عکس با هم دیگر و برای بیان منظور و هدف خاصی ایجاد میشود.
نخستین کارها بر مبنای اعتراض در برابر اشرافی گری ، مصرف گرایی و صنعتی شدن بی رویه جامعه ایجاد شد.
عموما ایجاد این اعتراضها را به گروه دادائیسم ها نسبت میدهند.
در نمونه کارهای معاصر بیشتر آثاری که بوجود میایند، بر مبنای اعتراض به مسایل زیست محیطی است.
هرچند که بسیاری کارها بر مبنای سوژه های شادی آور و فانتزی است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 3 فروردین 1396
×