۱۸ مرداد مصادف با نهم مارس به نام روز بین المللی مردم بومی نام گذاری شده است که از سوی مردم کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود.

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 1 دی 1397