قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید … قرار است ان را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید … ” الهی قمشه ای “

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد , دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد … ” الهی قمشه ای “