دنیا را آتش چنانچه برای انجام معاش قدری بآتش کفایت کند شما نیز به مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید . ” افلاطون “

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 10 خرداد 1396