کسانی که کار امروز را به فردا موکول می کنند , آنهایی هستند که کار فردا را به پس فردا موکول خواهند کرد. “اسمایلز”

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 30 فروردین 1396