● تاریخچه تبلیغات در ایران تاریخچه تبلیغات در ایران را می توان به طور کلی بر دو دوره تاریخی تقسیم کرد: الف) دوره باستان ب) دوره عصر جدید الف: تبلیغات دوره باستان که به طور کلی تحت تأثیر کشاورزی و ویژگی های آن می باشد یک نوع ارتباطات شفاهی است و مانند سایر کشورهای دیگر […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 7 مرداد 1397