تالاسمی شایع ترین بیماری ژنتیک ایران است و نسبت به سایر همو گلوبینوپاتی ها مانند کم خونی داسی شکل با داشتن بیش از ۲۰۰ جهش ژنی مختلف از ژنتیک نسبتاً پیچیده ای برخوردار است .