اگر شما صاحب یک چاپخانه و یا یک اپراتور چاپ، یا یک طراح و یا یک کارمند شاغل در یک مجموعه چاپ و بسته‌بندی هستید تا چه اندازه‌ای با واژه نظارت چاپ و یا ناظر چاپ آشنا هستید؟ آیا وجود یک فرد کنترل‌کننده که بتواند بر فرآیند تهیه و آماده‌سازی و ارسال محصولات چاپی نظارت داشته باشد در یک واحد ارائه‌دهنده خدمات چاپی نیاز است؟ ما در ادامه در این مقاله قصد داریم شما را با این واژه و این تخصص آشنا کنیم! اما در ابتدا شاید بهتر باشد کمی برایتان از خود فرآیند چاپ سخن بگوییم. فرایند چاپ چـاپ مجموعه‌ای از کارهـای معيـن و مسـتقل از یکدیگـر اسـت کـه بـراي انجـام دادن آن بـه تخصص‌های مختلـف نيـاز اسـت.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 آبان 1397