کنگره چیست و چه تفاوت معنایی با کنفراس و یا همایش از نظر معنایی دارد؟ از نظر لغتی کنگره به معنای گردهم آمدن تعداد افراد بیشتری در حدود چندین هزار نفر می باشد که در حیطه تخصصی متشابه مانند علمی، حرفه ای، فرهنگی و دیگر زمینه ها به منظور تبادل نظرات و ایده ها دور هم جمع می آیند. کنگره اغلب در خصوص تبادل نظر در مورد موضوع یا مسئله خاص می باشد و به منظور حل یا بیان نقطه نظرات کنگره برگزار می شود. شاید بیان اینطور بیان داشت که کنگره از لحاظ معنای با کنفرانس یا همایش از لحاظ اهمیت موضوع و تعداد گردهمایی شرکت کنندگان دارای تفاوت های جزیی می باشند. برخی از کنگره ها می تواند در چندین روز و یا چندین جلسه برگزار شود که در کنفرانس یا همایش همچنین گزینه ای وجود ندارد.
اهداف برگزاری کنگره

کنگره می تواند با اهداف مشخصی در سطح ملی ، بین المللی برگزار شود. کنگره می تواند اهدافی مانند حل موضوع یا مسئله، بیان موضوع، تبادل نظرات و بیان پیشنهادات را دنبال نماید. در کنفرانس یا همایش اغلب هدف در سطح بیان نظرات و تبادل ایده ها بسنده می نماید. برگزاری همایش در زمان مشخص شده و به صورت محدودیت زمانی تعیین شده انجام می پذیرد که در کنگره با تعیین مشخص زمان کنگره روبه رو نمی باشیم و این احتمال می رود که زمان کنگره بیشتر و یا کمتر از زمان تصور شده پیش رود

منبع : سمینار ایران

price

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  مراحل برگزاری همایش
  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 12 بهمن 1394
  • 123 بازدید

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 
Translate »