چاپ
 1. کدام یک از مراحل از مراحل پس از چاپ است؟
  الف – کنترول کیفیت بنوع پوشش ج- نوع مرکب مصرفی د – نوع کاغذ مصرفی
 2. در مرحله کنترل رنگ کدام یک از عناوین زیر را مورد توجه قرار میدهیم ؟
  الف – مدیریت رنگ ب شکل ترام ج – وضوح رنگ د- لاغری ترام
 3. در مرحله کنترل هم پوشانی به کدام یک ازعناویت زیرباید توجه کرد ؟
  الف – ریجستر شدن عکس
  ب- ریجستر شدن کار
  ج- ریجستر شدن کار ، پشت زدن
  د – چاقی ترام، دوتایی شدن کار
 4. ترکیب رنگ هر کدام از رنگ های CMYK چه مقدار باشد تا کار مشکی تر شود ؟
  1. C -40 / M -30 / Y -80 / K -100
  2. C -40 / M -30 / Y -100 / K-80
  3. C -80 / M -60 / Y -30 / K-100
  4. C -30 / M -80 / Y -100 / K -30
 5. کدام فونت است که هیچ گاه نباید چند رنگ آورده شود ؟
  1. فونت های کوچکتر تر از 6
  2. فونت های کوچک تر از 8
  3 . فونت شماره ی 12
 6. بهتر است چاپ رنگ های فلزی روی کدام سطح انجام نشود ؟
  1. سطوح مات
  2. سطوح گلاسه
  3. مقواهای فانتزی
  4. گزینه ی 1و 3
 7. برای رنجه دار نشدن خطوط نازک در چاپ باید آن ها را با ترام چند درصد رنگ آمیزی کرد ؟
  1. 100 درصد همه ی رنگ ها یCMYK 2.100 درصد یکی از رنگ های CMYK
  3. 15 درصد 4-. گزینه ی 1 و 2
 8. کدامیک از موارد زیر در برآورد قیمت چاپی نیاز به اطلاعات روز دارد .

الف) یووی وکاغذ ب) زینک وفیلم ج) زینک ویووی د) کاغذ ومقو

9- برای تهیه ی قالب چه زمانی مناسب تر است؟

1:قبل از چاپ 2: پس از طی مراحل چاپ 3:پس از مرحله ی چاپ و یووی4:قبل از اینکه کار به چاپخانه برسد

10 – درنوع کاربرد کاغذ،کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

1:کاغذهای گلاسه برای چاپ های نفیس 2 :کاغذهای نیشکر برای چاپ مطلوب تر

3:هر چه کار دارای رنگهای بیشتر،استفاده از گلاسه با گرماژ پایین تر 4:کاغذ های نیشکر برای چاپ های نفیس

11- –کدام گزینه صحیح است؟

1-چگونه در نرم افزار های هم چون Freehand مشکلاتی در خروجی عکس ها به وجود می آید؟

الف) عکس ها در پوشه جدا گانه ای از فایل قرار دارد.

ب) پوشه ها با اسامی مشابه ذخیره می شود.

ج) وجود عکس های زیاد

د) همه ی اطلاعات در یک پوشه قرار دارد.

12- برای طراحی سند هایی که بعد از چاپ نیاز به دو برش کنار هم دارند فاصله بین دو تیغه چه اندازه ای باید باشد؟

الف) mm10 ب)mm3 ج)mm5 د)mm2

13-اگر عرض سفارش چاپی کمتراز نصف زینک مورد نظر باشد کدام روش را استفاده میکنید تا ازهزینه شما کاسته شود.

الف) استفاده از روش چاپ سکه ای ب) استفاده از پلیت ستر

ج) استفاده از روش چاپ نشان به نشان د) استفاده از زینک غیر مسی

14 – در روش استفاده از دو زینک در چاپ چهار رنگ باید سند را با چه نوع ماشینی چاپ کرد؟

الف) تک رنگ یا دو رنگ ب) چهار رنگ ج) لتر پرس د) ماشین چاپ رول

15- کدام یک از روش های زیر زمانی استفاده می شود که عرض کار کمتر از نصف فضای چاپی باشد؟

الف)چاپ سکه ای ب) افست چاپ ج) چاپ لتر پرس د) هیچ کدام

16 ـ در استفاده از نمادهای رنگی کاربرد نماد طرح دار یا ستاره ای در کارهای چاپی چیست؟

الف)کنترل میزان خرجی مرکب و روی هم خوردگی آنها ب)کنترل میزان لرزش رنگهای مختلف CMYK

ج)کنترل روی هم خوردگی رنگها درستی ایجاد رنگ سوم د)کنترل دقت یا رزلوشن عکسها

17 ـ در ماشینهای چاپ افست کنترل میزان انتقال مرکب بر عهده……….. میباشد.

الف)سیلندر زینک ب)نوردهای واسط ج)زینک آلومینیومی د)فشار بین لاستیک و کاغذ

18ـدر چاپ افست کارهای با رنگ خوری یکسان چگونه باید بر محور سیلندر قرار گیرند؟

الف)عمود بر راستای محور سیلندر ب)به طور افقی بر محور سیلندر

ج)در قسمت فوقانی محور سیلندر د)در بالای محور سیلندر

19.اگر عکسی را بزرگ کنیم تعداد پیکسل های آن چه تغییری میکند؟

1.تعداد پیکسل های آن زیاد میشود 2.تعداد پیکسل های آن تغییری نمیکند

3.تعداد پیکسل های آن کم میشود 4.در صورتی که عکس خیلی بزرگ شود پیکثل دوبرابر می شود

20- .هرچه مقدار دانسیته( فاصله سفیدی مطلق تا سیاهی مطلق)به عدد 4 نزدیک باشد یعنی ؟

1.قدرت تفکیک و تشخیص بالا نقاط اسکنر 2.مصرف بالای برق اسکنر

3.هر عدد نشانه یک رنگ در چاپ است cmyk یعنی چهار رنگ را اسکن میکند

4- یعنی اسکنر دارای 4 وضعیت است1- رنگی ،2- سیاه سفید ، 3- کنتراست بالا ،4- تفکیکی

21- .در شیوه چاپ افست برای نوع کاغذ تحریر و گلاسه از IPI چند استفاده می شود؟

الف تحریر 150 گلاسه 175 ب- تحریر 200 گلاسه 150

ج- تحریر 300 گلاسه 175 د- تحریر 150 گلاسه 100

22 – .در کدام چاپ بایستی ترام جهت خروجی فیلم درشت انتخاب گردد و اندازه IPI آن چند است ؟

الف-افست 120 ب سیلک 120 ج-لترپس 150 د-فلکسو130

23 –اندازه ی بعد از برش قطع رحلی کوچک چند است؟

الف_34×24 ب_5/28×21 ج_5/17×5/24 د_17×5/23

24- کتابی داریم در ابعاد 34×49 نام قطع ان چیست

الف_رحلی کوچک ب_رقعی ج_وزیری د_سلطانی

25 – هر فرم قطع وزیری و خشتی شامل چند صفحه است ؟

الف_ وزیری8 خشتی 4 ب_ وزیری 6و خشتی 8 ج_ وزیری 4و خشتی 4 د_ وزیری 8 خشتی 6

26-اندازه ی کاغذ چاپ قطع رحلی کوچک و بیاضی بزرگ چند است؟

الف_ رحلی کوچک 70×50 و بیاضی بزرگ 60×45 ب_ رحلی کوچک 60×45و بیاضی بزرگ 70×50

ج_ رحلی کوچک70× 50و بیاضی بزرگ 70×50 د_ رحلی کوچک 60×45-بیاضی بزرگ70×50

27-رنگ یا بافت زمینه را به اندازه ی حدود 5 میلی متر به اطراف گسترش دهیم تا……

الف_طراح دچار اشتباه نشود ب_رنگ به جاهای دیگر تصویر هم برود

ج_بعد از برش سفیدی نداشته باشد د_در فرم بندی به مشکل برنخورد

28 – mod رنگی مورد استفاده در چاپ افست چیست؟

الف)RGB ب)grayscale ج)cmyk د)HSB

29 – .راه حل مناسب برای بالا بردن تیراژ،بدون از دست رفتن کیفیت چاپ،کدام از موارد زیر می باشد؟

1.سوزاندن زینک های مسی 2.سوزاندن زینک های آلومینیومی

3.استفاده از زینک مسی 4. عدم استفاده از پلیت

30 – .در کنترل اندازه ترام ،چه موردی بیشتر بر چاقی و لاغری ترام تاثیر گذار است؟

1.مرحله تهیه زینک 2.نور دهی 3.اندازه زینک 4.لبه کار زینک

31 – .یکی از نکات مهم در کنترل زینک کدام است؟

1.کنترل رجیستر ستاره ای 2 کنترل عدم وجود خطوط نا خواسته شده

3.کنترل علامت ها گوشه کار 4.کنترل ترتیب cmyc بودن زینک

32- ماشین چاپ کاغذ به ابعاد100 در70چند ورقی است؟

الف – 5/ 4 ورقی ب- 5/ 2 ورقی ج – 2 ورقی د – 5/ 5 ورقی

33 – در فرم سفارش طراحی و چاپ از کارفرما کدام مراحل چاپ را می نویسد؟

پیش ازچاپ چاپ پس ازچاپ هرسه مورد

34 – به طور معمول برای یک کار چاپی چند فرم سفارش لازم است و در کدام فرم سفارش نوع پوشش درج می شود ؟

الف چهار فرم سفارش درتنها فرم سفارش چاپخانه

ب- دو فرم سفارش در 1- فرم سفارش لیتو گرافی

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  چاپ کاتالوگ فوری در شیراز

ج- سه فرم سفارش در1- فرم چاپخانه 2- لیتو گرافی

د – سه فرم سفارش در1- فرم سفارش طراحی و چاپ 2- فرم سفارش چاپ

35 – .باکدامیک ازشیوه های زیرمیتوان برجستگی کرد؟

1.ترموگرافی 2.افست 3.یو وی 4.چاپ مخمل

36 – .کدامیک ازشیوه های زیر امکان چاپ با رنگهای ترکیبی وجود ندارد ؟

1.افست 2.ترموگرافی 3.لترپرس 4.چاپ دیجیتال

36 –قطع کتاب ها در سراسر دنیا بر اساس ایجاد شده است.

الف)برش کاغذ ب)ابعاد کاغذ ج)فرم بندی کاغذ د)فیلم خروجی

37 – –چند نوع کاغذ و با چه ابعادی در ایران موجود است؟

الف)1نوع-70×100 ب)2 نوع- 70×100 و 70×50

ج)2نوع– 60×90 و 70×100 د)3نوع – 60×45 و 60×90 و 70×50

38 –به چه دلیل قطع کار چاپی بر مبنای ابعاد کاغذ در نظر گرفته می شود؟

الف) برای استفاده بهینه از ورق ها ب)برای استفاده بهینه از فضای کاغذ ورقی

ج)برای دقیق شدن در فرم بندی د)برای روی هم قرار گرفتن فرمهای چاپی

39 – کاغذی با ابعاد60×45 مناسب است برای قطع….است.

الف)رحلی بزرگ-سلطانی ب)جیبیرقعیرحلی کوچک

ج)بیاضی-جیبی-رحلی د) رقعی-جیبی-سلطانی

40 – هر فرم چاپی بعد از برش از چند طرف برش می شود

الف)ازیک طرف قسمت عطف ب) از دو طرف پائین و بالا ج)از سه طرف غیر از عطف د) از چهار طرف

41 – اندازه ی قبل از برش در قطع رحلی بزرگ (مدیران) کدام گزینه است ؟

الف)24×34 ب) 5/33×5/24 ج)50×70 د)100×70

42 – .تعداد صفحات هر طرف فرم در قطع وزیری چند صفحه است؟

الف)4 ب)6 ج)8 د)10

43 – .فایل ارسالی به لیتو گرافی برای چاپ افست باید دارای چه فرمت و رزو لیشنی باشد؟

1TIF 300 DPI 2- JPG 100 DPI

3- PSD 300DPI 4- PNG 75DPI

44 – .بین حروف در یک کلمه فارسی خطوطی وجود دارد که ممکن است با رنگ کردن خطوط دور نمایان شود.

برای از بنی بردن خطوط بین حروف فارسی در برنامه ……………. بایستی نوشته های فارسی را…………….. کنید

Weld/photoshap.1 Photoshap/coreldram.2

Weld/coreldram.3 Coreldram/coreldram.4

45 – برای جلو گیری از خطا های مربوط به اور پرینت در نرم افزار های چون CORELDRAW , FREEHAND دکمه نمایش Overprint را در چه وضعیتی قرا میدهیم .

1- غیر فعال میکنیم تا اور پرینت نشود 2فعال میکنیم تا اور پرینت بشود

3- در وضعیت اوتو ماتیک قرار می دهیم 4- درصد آن را کنترل میکنیم

46 – .ارسال فونت در نرم افزار هایی با ساختار برداری مثل کرل و فری هند در صورتی که فونت ها تبدیل به منحنی نشده باشد………..است.

1.فرقی نمیکند 2.ضروری 3.اهمیت چندانی ندارد 4.غیر ضروری

47 – از قدیمی ترین شیوه های چاپی کدام گزینه می باشد؟

1-چاپ لترپرس 2-چاپ هلیو گراور 3-چاپ سیلک اسکرین 4-چاپ کلیشه

48 – از معروف ترین شیوه های چاپ غیر مستقیم کدام است؟

1-چاپ فلسکو 2-چاپ باتیک 3-چاپ افست 4-چاپ ترموگرافی

49 – نوعی از چاپ که تنها برای تیرازهای بسیار بالا مقرون به صرفه می باشد؟

1 – -چاپ لترپرس 2-چاپ هلیو 3- چاپ ترموگرافی 4-چاپ افست

50 – درکدام شیوه چاپ است که ماده مصرفی به روش ماورابنفش خشک می شود ؟

1-چاپ ورنی سرد 2-چاپ هلیو 3-uvمات و براق 4-داغی(طلا

51 – نوعی از چاپ که در آن امکان چاپ با رنگ های ترکیبی وجود ندارد؟

1-چاپ لترپرس 2-چاپ سیلک اسکرین 3-چاپ فلکسو 4-چاپ هلیو

52 – .هنگامی که در طراحی از مشکی تک رنگ استفاده شود بعد از چاپ چه مشکلی به وجود می اورد؟

الفرنگ مشکی بور می شود. ب- رنگ مشکی مایل به قرمز می شود.

ج- در رنگ مشکی سفیدک میزند. د- در کنار رنگ مشکی سایه می افتد.

53 – . وقتی چاپ کم رنگ می شود مشکل ان چه بوده است؟

الف- عدم تنظیم اب و مرکب ب-عدم تنظیم فشار بین لاستیک و کاغذ

ج- غبار دار شدن لاستیک دهمه موارد

54 – .چرا در بعضی موارد تصویر چاپ شده به یک طرف کشیده می شود؟

الف- جدا شدن بافت پوششی سطح کاغذ بفشار بیش از حد

ج- لاستیک شل شده است د- لغزش کاغذ در هنگام عبور از سیلندر چاپ

55 – .در چاپ بر روی پارچه از چه شیوه ای می توان استفاده کرد؟

الف- لیزری ب- افست ج-ترمو گرافی دسیلک

56 – . تعداد صفحه از هر طرف فرم در قطع وزیری چند صفحه است؟

الف– 8 ب- 4 ج- 6 د- 16

57- کپی زینک جزء کدام مرحله است؟

1پیش از چاپ 2- چاپ 3- پس از چاپ 4- مواد

58- مرحله پس از چاپ شامل چه مواردی است؟

1-نوع پوشش ، صحافی ، کاغذ 2- صافی ، تا و برش ، مدیریت رنگ

3- نوع پوشش ، تا و برش ، صحافی 4- کپی زینک ، کاغذ ، مدیریت رنگ

59 .نزدیکی نوشته ها به خط برش باعث چه مواردی میشود؟

الف:نازیبایی طرح ب: احتمال حذف شدن بخش از نوشتار ج:موارد الف و ب د: فضای بیشتربرای نوشته

60 – .رنگ یا طرح را از اطراف کار حدودا چند میلیمتر بزرگ تر باید در نظر بگیریم؟

الف.5میلی متر ب.3 میلی متر ج.1 میلی متر د.2 میلی متر

61 – –کدام یک از نماد ها در چاپ میزان لغزش رنگهای مختلف را نشان میدهد

1- نماد رنگهای ترکیبی 2نماد طرح دار یا ستاره ای 3- نماد گرادیان 4- نماد رنگهای اصلی

62- دلایل لرزش رنگ ها در کارهای چاپی را نام ببرید؟

1- جابه جایی زینک، لغزش کاغذ 2- شل بودن لاستیک 3- عدم تنظیم رنگ 4- سرعت پائین ماشین چاپ

63- از چه نمادی برای کنترل روی هم خوردگی رنگها ودرستی رنگ سوم استفاده نمی شود؟

1-نماد رنگ های اصلی 2-نماد تشخیص 3نماد اصلی وتشخیص 4-رنگ های cmyc

64 – رنگهای فلزی بیشتر با چه رنگهایی شناخته شده اند ؟

الف) طلایی و سفید ب) نقرهای و سفید ج) سفید و مشکی د) نقره ای و طلایی

65 – OVERPRINT کردن کدام رنگ است که مانعی ایجاد نمیکند و رنگ زیرین روی آن تاثیرچندانی ندارد ؟

الف)سفید ب)قرمز ج)آبی د)مشکی

66 – در طراحی چه کارهایی بهتر است که کار در چهار رنگ ترکیبی طراحی نگردد ؟

الف)کارهایی که بروی مقوای مات چاپ میشود.

ب)کارهایی که در آن به دست امدن رنگ خاصی مد نظر است

ج)کارهایی چون نقشه که دارای جزئیات دقیق و فراوان است.

د)موارد ب و ج صحیح می باشد.

67 – کدام گزینه در مورد چاپ فلکسو صحیح است ؟

الف) این چاپ بوسیله کلیشه فلزی صورت میگیرد و امکان چاپ با رنگ ترکیبی وجود ندارد.

ب) یک نوع چاپ برجسته است که در آن از کلیشه های ژلاتینی استفاده میشود.

ج)یک نوع چاپ گود است که از سیلندر های فلزی جهت چاپ بهره می برند .

د) در این شیوه فیلم و سپس زینک تهیه میشود اما آنچه که چاپ می گردد بایستی خطی و تک رنگ باشد .

68 – مواردی که باید جهت کنترل کیفیت پس از چاپ در نظر داشت کدامیک است ؟

الف) کنترل کیفیت ، کنترل هم پوشانی ، صحافی ، تاثیر مرکب و مواد بر روی هم

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  تعرفه قیمت انواع چاپ ( لیزر ، تامپو ، سیلک ، داغکوب )

ب) کنترل کیفیت ، کنترل سطح کار ، تفکیک رنگ ، تا و برش

ج)کنترل رنگ ، کنترل کیفیت ، کنترل هم پوشانی ، کنترل سطح کار

د) کنترل رنگ ، کنترل سطح کار ، نوع کاغذ مصرفی ، ترامه کردن

69 – کدام گزینه در مورد رنگ های فلزی صحیح است ؟

الف) بهتر است که چاپ رنگ های فلزی بر روی مقواهای فانتزی انجام شود .

ب ) بهتر است در چاپ رنگها فلزی از UV مات استفاده شود .

ج ) بهتر است که چاپ رنگ های فلزی بر روی سطوح گلاسه انجام شود.

د ) استفاده از رنگهای فلزی برای هر گونه سطوحی مناسب است .

70 – مساله پیچازی در چه صورتی شکل میگیرد ؟

الف ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 30 درجه باشد.

ب ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف بیشتر از 45 درجه باشد

ج ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 15 درجه باشد .

د ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف یکسان باشد .

71 – کدام گزینه ازروشهای چاپ مستقیم نمی باشد ؟

الف ) لترپرس ب ) نایلوپرینت ج ) افست د ) هلیو گراور

72 – بطور کلی موارد تاثیر گذار بر کنترل و کیفیت چاپ کدام است؟

1)کنترل رنگ ،کنترل کیفیت ،کنترل همپوشانی ،کنترل سطح کار

2)پیش از چاپ ، چاپ ، پس از چاپ ،مواد مصرفی 3)کاغذ مصرفی ، مرکب مصرفی،کپی زینک خوب

4)شکل ترام ،روی هم پوشانی مرکب ،چاقی ترام 73 – کدام مرحله از مراحل پیش از چاپ نیست؟

1)کپی زینک خوب 2 )تفکیک رنگ 3)کنترل رنگ 4)مدیریت رنگ

74 – مراحل پس از چاپ به ترتیب کدام است؟

1)کنترل رنگ، کنترل کیفیت ،کنترل همپوشانی 2)خط تا و برش ،نوع پوشش ، صحافی

3)نوع پوشش ، خط تا و برش ،صحافی 4)هیچکدام

75- کنترل کیفیت در کار چاپ به چه چیزی بستگی دارد؟

1)چاقی ترام 2)رجیستر شدن عکس 3)وضوح تصویر 4)تاثیر مرکب و مواد

76- – کدام گزینه جزو کنترل رنگ نیست؟

1)شکل ترام 2)روی هم پوشانی مرکب 3)دو تایی شدن کار 4)مدیریت رنگ

77- –رجیستر چیست؟

الفعلامتی معمولاٌ به شکل بعلاوه یا ضربدر است که درون یک دایره یا چهار ضلعی قرار می گیرد.

ب-علامتی معمولاًبه شکل دایره که یک ضربدر در آن قرار می گیرد.

ج-علامتی به شکل چهار ضلعی که یک دایره در آن قرار میگیرد.

د-علامتی به شکل لوزی که درون آن یک بعلاوه یا ضربدر قرار می گیرد.

78 – .کار رجیستر چیست؟

الف-برای زیبایی بجهت کنترل روی هم خوردگی رنگ ها ج-برای شناخت نوع رنگ د- جهت کنترل عکس ها

79 – .هر چه کار بزرگتر باشد

الف-از رجیستر کمتری استفاده می شود. باز رجیستر بیشتری استفاده می شود.

ج-از رجیستر استفاده نمی شود. د-هیچکدام

80 – .دانسیومتر چیست؟

الف-برای کنترل ترام های موجود در علائم رنگی ب-برای کنترل کیفیت عکس

ج-برای تشخیص نوع رنگ دبرای کنترل نوع رنگ های موجود در عکس

81 – .ضخامت رجیستر ها بهتر است حدود

الف-1/0 میلیمتر ب-2/0 میلیمتر ج-10/0میلیمتر د-01/0میلیمتر

82 – ضخامت کاغذ را با چه واحدی میسنجند ؟

١لف ) میکرون ب ) گرماژ ج ) میکرومتر د ) میلی متر

83 – آب چاپ به چه منظوری انجام میشود ؟

الف ) برای جلوگیری از پشت زدن کارها ب ) برای جلوگیری از انبساط و انقباض مقوا

ج ) برای مرطوب کردن لاستیک چاپ د ) برای جلوگیری از تشکیل حباب در زیر سلفون

84 – کدام یک از موارد را نمیتوان از مشکلات مرحله ی سلفون کشی به شمار آورد ؟

١لف ) ایجاد حباب های هوا در زیر سلفون ب) دفرمه شدن کاغذ

ج ) بادکردن کار و کند کردن کار دستگاه برش د) جابه جایی خط تا در هنگام لترپرس

85 – کدام یک از تعاریف زیر درست نیست ؟

الف) پانچ : این نوع صحافی بیش تر به منظور بایگانی کاربرد دارد

ب )ته بند پلاستیکی : نوعی صحافی که در دسترس بوده و امکان انجامش در محیطهای شخصی و اداری فراهم است

ج) نخی : روشی بسیار ساده برای بستن مستندات محسوب میشود

د) ته بند اوراق چاپگر : این گیره پلاستیکی بوده و از سوراخهای دسته کاغذ رد میشود و در طرف دیگر نوار پلاستیکی دیگر انتهایآن را می بندد .

89 – در صورت عدم توجه در کدام یک از مراحل چاپی تمامی پروژه به مشتی کاغذ تبدیل میشود ؟1

1- (مرحله ابتدایی کار (طراحی) 2 – مرحله پایانی کار چاپی (صحافی 2- مرحله لیتوگرافی 3- مرحله سلفون کشی

90 – – فیلم از چند قسمت اصلی تشکیل شده است ؟

1حامل قشر حساس (پایه) / قسمت رابط / امولسیون

2- سطح رویی / قسمت رابط/ قسمت زیرین

3-امولسیون/برومور نقره./کلور نقره./ یدور نقره.

4- حامل قشر حساس (پایه) / طلق شفاف / امولسیون

91 – – ترام چیست ؟

ترام در واقع کوچکترین جزو یک کار چاپی است.به گونه ای که وجود آن باعث ایجاد یک تصویر رنگی لطیف در کار چاپی است.

92 – 6مورد از اشکال مختلف ترام را نام ببرید ؟

1- دایره. 2-بیضی.3-لانه زنبوری.4-مربع.5-لوزی6-.فانتزی

93 – در چاپ افست چه نوع ترامی استفاده میشود وچرا؟

در کار چاپ افست معمولا از ترام مربع استفاده میشود.به این دلیل که این ترام واضح تر دیده میشود و برای این کار مناسبتر است.

94 – قسمت امولسیون را اصطلاحا چه مینامند واین قسمت در چاپ افست چگونه است؟

قسمت امولسیون را اصطلاحا ژله نیز میگویند.در چاپ افست معمولا ژله را ناخوانا می گیرند تا زینک خوانا و کار چاپ نیز خوانا چاپ میشود.اما گاهی پیش می آید در کار چاپ افست لازم است ژله خوانا و زینک ناخوانا باشد و آن هنگامی است که مثلا یک برچسب پشت شیشه ای چاپ شود.

95- برای خط تا و کارهای چاپی که برش های متعدد و غیر معمول دارند،توجه به کدام نکته حائز اهمیت است؟

الف) توجه به راه و بی راه کاغذ ب) تهیه قالب ج) مرغوبیت کار چاپی د) موارد ب و ج

96 – یکی از علل خارج شدن رجیستر ها از تنظیم در زمان چاپ چیست؟

الف) طولی بودن و مرغوبیت کاغذ ب) عرضی بودن و جنس کاغذ ج) طولی و عرضی بودن کاغذ د) موارد الف و ب

97 – کاغذ مرغوب از جنس……….. است.

الف) پنبه و کتان ب) چوب ج) نیشکر د)هیچکدام

98 – راه مقوا همان…..

الف) سفتی مقوا است ب) جهتی است که مقوا سخت تر خم می شود ج) خواب مقوا است د) موارد الف و ب

99 – کدامیک از موارد جزء نکات ضروری برای خرید کاغذ و مقوا است؟

الف) فشردگی بافت ب) ضخامت ج) گرماژ د) هر سه مورد

100-در قطع رقعی تعداد صفحات هر طرف فرم چند صفحه است؟

الف) 6 صفحه ب) 8 صفحه ج) 4 صفحه د) 16 صفحه

101-در قطع خشتی اندازه ی کاغذ چاپ چند سانتی متر است؟

الف) 45 × 60 ب) 90 × 60 ج) 70 × 50 د) 70 ×100

102-در قطع بیاضی بزرگ اندازه ی بعد از برش چند سانتی متر است؟

الف) 10 × 5/14 ب) 22 × 5/21 ج) 21 × 5/14 د) 34 × 24

103-در قطع جیبی اندازه ی کاغذ قبل از برش چند سانتی متر است؟

الف) 11 × 15 ب) 22 × 15 ج) 23 × 22 د) 5/34 ×5/24

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  چاپ پوستر فوری در شیراز

104-اندازه ی کدام قطع نصف عرض قطع خشتی است و میشود همانند قطع خشتی آن را فرم بندی کرد و 2 فرم را در یک صفحه ی 50 در 70 مونتاژ کرد؟

الف) بیاضی ب) رقعی ج) جیبی پالتویی د) جیبی

05 1- کدام مورد شامل مواد تشکیل دهنده فیلم چاپ نیست؟

الف:حامل قشر حساس ب:قسمت رابط ج:امولسیون د:لوپ

106- کدام قسمت فیلم در مقابل نور مات است و نور را منعکس نمیکند؟

الف:امولسیون ب:قسمت پایه ج:ژله فیلم د:یدور نقره

107 – کدام شکل از اشکال ترام نیست؟

الف:دایره ب:مربع ج:مکعب د:لانه زنبوری

108 – برای چاپ تصاویرو چهره ونقاشی های ظریف بهتر است از کدام شکل ترام استفاده کرد؟

الف:دایره ب:بیضی ج:لوزی د:فانتزی

109 – از نظر بصری و بر اساس زاویه بینایی زاویه دید انسان چند درجه است؟

الف:30-120 ب:45-120 ج:30-90 د:45-90

110- کدام یک از عوامل زیر جز، عوامل موثر بر چاقی ترام نیست؟

الف- نورده های ماشین برجیستر ج- سیلندر های ماشین د- گزینه های الف و ج

111- گوتنبرگ در چه سالی و چگونه در صنعت بدعت ایجاد کرد

1- در سال 1544 به وسیله ریخته گری و ساخت حروف کوچک فلزری

2- در سال 1344 به وسیله چاپ با حروف چوبی

3- در سال 1455 به وسیله کنده کاری روی فلز

4در سال 1455 به وسیله ریخته گری و ساخت حروف کوچک فلزر

112 – در عصر رونسانس چند تکنیک چاپ وجود داشت

1- 3 تکنیک 1- چاپ سنگی 2- چاپ چوب -3 چاپ برجسته

2- 2 تکنیک 1- چاپ گود 2- چاپ برجسته

3- تنها تکنیک رایج آن زمان چاپ برجسته بود

4- تکنیک رایج در این زمان چاپ گود بود که با کنده کاری روی سطوح فلزی انجام می گرفت

113 –از چه سالی تکنیک گود در چاپ کتاب استفاده شد

1- از سال 1470 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت .

2- از سال 1500 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

3از سال 1599 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

4- از سال 1600 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

114 – تکنیکی که بعد ها پایه چاپ افست گردیدی را چه کسی بنا گذاشت و اساس آن چیست

1- گوتنبرگ و اساس آن اختلاف بین سطوح بود

2- کوتنبرگ بود و اساس آن اختلاف چربی و خشکی بود

3- باواریا بود و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربی و آب

4- آلویس زنه فلدر و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربی و آب

115 – در چه سالی و چه کسی با تغییر لوح چاپ از حالت تخت به سیلندر در شیوه چاپ دگر گونی ایجاد کرد

1فردریش کوئنیگ در سال ١٨١٢ میلادی

2- گوتنبرگ در سال 1850 میلادی

3- آلویس رنه فلدر 1812 میلادی

4- گوتنبرگ در سال 1455 میلادی

116 – در تکنیک چاپ افست، از نقطه نظر کاغذ به چند شیوه تقسیم می شود

1- به سه شیوه 1- کاغذ های سخت ( انواع مقوا )2- کاغذ های معمولی ( تحریر) 3- کاغذهای نرم ( انواع گلاسه)

2- به دو شیوه 1- کاغذ ورقی (SheetFed) 2 کاغذ پیوسته (Web Fed)

3- به چهار شیوه 1- مقوا 2- کاغذ 3-سلفون 4- سطوح شفاف

4- به دو شیوه 1- سطوح بافت دار 2- سطوح سیقلی

117- پوشش سلفون بر روی هر دو طرف کار چه اتفاقی را در خود دارد؟

الف) محکم تر شدن کار ب) دفرمه شدن کار

ج)راحت تر عرضه شدن کار د) مانع از نوشتن بر روی کار

118- برای کنترل بهتر رنگها بهتر است چه شیوه ای استفاده شود؟

(1) کارها با رنگ خوری یکسان در زیر یکدیگر قرار گیرند.

(2) حداکثر از چهار رنگ CMYK استفاده کرد.

(3) تا حد امکان فقط از یک رنگ استفاده شود.

(4) شیر های رنگ در ماشین چاپ همه به یک اندازه باز باشد

119 – انواع ماشین چاپ از نظر اندازه زینک کدام است؟

(1) 2 ورقی– 6 ورقی– 3 ورقی– 5/0 ورقی-1 ورقی– 1/5 ورقی – 2ورقی – 5/2 ورقی

(2) 7 ورقی– 8 ورقی– 3 ورقی– 2 ورقی-6 ورقی -8 ورقی

(3) 9 ورقی– 8 ورقی– 7 ورقی– 6 ورقی – 1/5 ورقی – 2ورقی

(4) 5/0 ورقی– 1 ورقی– 1/5 ورقی – 2ورقی – 5/2 ورقی– 3ورقی – 4ورقی – 5 ورقی -6 ورقی -8 ورقی

120 – در یک کار چاپی تصویر دو تایی شده برای رفع عیب آن چه باید کرد؟

الف-فشار را تنظیم کنید . لاستیک را محکم کرده یا از لاستیک سفت تر استفاده شود

ب- فشار را تنظیم و کنترل کنید . لاستیک را شست و شو دهید .

ج- از لاستیک با جنس سخت تر استفاده کنیدب

دموارد الف و ب صحیح است

121 – Dmax وDmin به ترتیب به چه معنا می باشند؟

1)دانسیته حد اکثر و دانسیته حد اقل

2) دانسیته حد اقل و دانسیته حد اکثر

3)محدوده ی دانسیته

4)سفیدی و سیاهی مطلق

122 – برآورد هزینه یک پوستر برای چاپ شامل چه هزیزنه های میگردد .

1– 1- طراحی 2- فیلم 3- زینک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7- برش 8 – متفرقه 9- نظارت چاپ

2- 1- طراحی 2- فیلم 3- زینک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7 – سلفون8 – خط تا و برش – متفرقه 8- نظارت چاپ

3- طراحی 2- فیلم 3- زینک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7 – سلفون8 – خط تا و برش 9 – تیق زنی 10 جعبه چسبانی – متفرقه 11- نظارت چاپ

4- 1- طراحی 2- فیلم 3- زینک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7 – سلفون8 – خط تا و برش 9- ترتیب 10- صحافی داغ – 11- جلد سازی متفرقه 8- نظارت چاپ

123 – استفاده از پودر در سیستم پودر پاش برای چه منظور است؟

الف) جلوگیری از خشک شدن زود هنگام کاغذ

ب) جلوگیری از پشت زدن کار

ج) جلا دادن به کاغذ

د) هرسه مورد

124- از کدام پوشش در بسیاری از موارد به جای سلفون استفاده می کنند؟

الف)پوشش یو وی ب) پوشش سلفون براق

ج) پوشش پلاستیکی د) هیچکدام

125)مرغوب ترین کاغذ ها چه جنسی هستند؟

الف)کتان و پنبه ج)گلاسه

ب)پرزدار د)هیچ کدام

126- در طراحی کارهای که به برش احتیاج دارد حداقل فاصلۀ بین دو تیغه چقدر است؟

(1) 5 میلیمتر (2) 1سانتیمتر (3) 3 میلیمتر (4) 5/1 سانتیمتر

127- پشت زدن کاغذ به چه دلیلی است؟

1) مرکب کم 2)کاغذ نامرغوب 3)مرکب زیاد 4)گزینه ی 2 و 3

128- فشرده سازی فایل ها هنگام ذخیره باعث چه چیزی می شود؟

1)حجم فایل کم می شود و کیفیت بالا میرود.

2)حجم فایل کم می شود و کیفیت پایین می آید.

3)حجم فایل بالا می رود و کیفیت پایین می آید.

4) حجم فایل بالا می رود و کیفیت بالا میرود.

129- در چه شیوه چاپ است که حتما زیر نوشته و اشکال باید حتما سفید چاپ شود

1- افست 2- سیلک 3- لتر پرس 4- پی وی سی

١٣٠در کدام شیوه چاپی به وسیله کلیشه فلزی عملیات چاپ صورت میگیرد

1- افست 2- لتر پرس ( ملخی) 3- ترمو گرافی 4- فلکسو

price

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بله
خیر
از ارسال بازخورد شما برای ارتقای کیفیت مطالب سپاسگزاریم 🌹🙏
 • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
 • 8 بهمن 1394
 • 1677 بازدید
 • بروزرسانی : 21 تیر 1403

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 
×