آیین پرچم جمهوری اسلامی ایران

آیین پرچم جمهوری اسلامی ایران

پرچم جمهوری اسلامی ایران و ویژگی های آن

بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی، پرچم جمهوری اسلامی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار الله اکبر و دارای مشخصات زیر است:

1- ترتيب قرار گرفتن رنگ ها: رنگ سبز در بالا، رنگ سفيد در وسط و رنگ سرخ در پايين قرار مي گيرد.
2- علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران: به رنگ سرخ در وسط پرچم و روي متن سفيد قرار مي گيرد.
3- شعار الله اكبر: به نشانۀ بيست و دوم بهمن « يازدهمين ماه هجري شمسي » يازده بار در رنگ سبز و يازده بار در رنگ سرخ يعني جمعاً بيست و دو بار با خط بنايي ( يعني همان خطي كه الله اكبر را بر مناره هاي مساجد نقش مي كند) به صورت حاشيه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ سفيد تكرار مي شود.
4- جنس و بافت: پارچۀ پرچم بايد از نخ پنبه اي خالص سفيد و مرسريزه شده يا مخلوط پنبه پلي استر و ويسكوز پلي استر تهيه شود؛ از ابريشم و پشم نيز مي توان استفاده كرد، ولي پارچه نبايد از ويسكوز خالص باشد. بافت پارچه مورد استفاده از پرچم ساده و از نوع تاري و پودي است.
5- اندازه ها: پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي دوازده اندازه است با نسبت طول به عرض 7 به 4 است كه با توجه به محلي كه نصب مي شود در اندازه هاي مختلف تهيه مي شود.
رنگ ميله پرچم نقره اي و سر چوبي كه بر روي ميله نصب مي شود ساده است.
تمام پرچم ها يك لا هستند به جز پرچم هاي روميزي و پرچم هايي كه روي وسائل نقليه نصب مي شود كه مي توانند دو لا تهيه شوند.
پرچم هميشه بايد تميز و رنگ و اندازۀ آن حفظ شود و فاقد عيوبي باشد كه به چشم آيند. چنانچه رنگ پرچم بر اثر مرور زمان يا دلايل ديگر تغيير يابد يا در آن در رفتگي نخ يا سوراخ يا آثار لكه روغن و زردي وبريدگي و سوختگي و يا ضايعات ديگر مشاهده شود بايد فوراً آن را تعويض و پرچم جديد جايگزين آن كرد.

آيين برافراشتن و پايين آوردن پرچم

پرچم جمهوري اسلامي ايران همه روزه قبل از شروع كار اداري بايد در ساختمان هاي دولتي برافراشته و قبل از غروب آفتاب پايين آورده شود. برافراشتن و پايين آوردن پرچم بايد با احترام صورت گيرد.
مأموران ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج مكلف هستند طبق بند الف نسبت به برافراشتن و پايين آوردن پرچم در محل ماموريت و محل اقامت رئيس مأموريت اقدام كنند.
محل اقامت سفير يا سركنسول از قاعدۀ پايين آوردن پرچم معاف است.
ميلۀ پرچم هايي كه در حياط نصب مي شود از لوله هاي ثابت فلزي تهيه و ارتفاع ميله برحسب وسعت حياط تعيين مي شود و رنگ آن بايد اكليل نقره اي باشد.
نصب پرچم روي ديوار، نرده، و تابلوهاي راهنما و تزيين نماي بيروني يا دروني ساختمان با پرچم يا اضافه كردن خطوط يا شكل هاي اضافي روي پرچم ممنوع است
استفاده از پرچم به صورت غير استاندارد يا نصب آن روي ميله يا پايه هاي كوتاه ممنوع است. بايد دقت شود كه پرچم به هنگام نصب به طور صحيح و در جهت درست آن افراشته شود. از نصب پرچم به صورت وارونه يا در محل نامناسب خودداري شود.

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  روش های تبلیغات اینترنتی

موارد استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران

از پرچم جمهوري اسلامي ايران صرفاً در موارد ذيل مي توان استفاده كرد:
_محل هاي دولتي و وابسته به دولت.
_مجموعه ها و ميدان هاي ورزشي {صرفاً در مسابقات رسمي}.
_نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج و محل اقامت روساي مأموريت ها.
_تزيين خيابان هاي محل عبور روساي كشورهاي خارجي در مسافرت هاي رسمي .
_محل هاي برگزاري كنفرانس ها در صورتي كه جنبۀ بين المللي يا دولتي داشته باشد.
_در تشييع جنازۀ رسمي، تابوت را با پرچم جمهوري اسلامي ايران مي پوشاند.

آيين استفاده از پرچم در اعياد ملي و مذهبي

_ در اعياد رسمي، ملي، و مذهبي مي توان پرچم جمهوري اسلامي ايران را به تعداد بيشتر در محل هاي مناسب نصب كرد.
_فهرست اعياد رسمي ملي و مذهبي در آيين تشريفات جمهوري سلامي ايران ديده مي شود.
_ هنگام مسافرت رئيس جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور، پرچم جمهوري اسلامي ايران در طول توقف در كشور ميزبان در محل اقامت ايشان برافراشته مي شود. در اين خصوص بايد عرف كشور محل توقف مورد عنايت قرار گيرد.

آيين نيمه افراشته كردن پرچم

1- هنگام عزاداري عمومي، پرچم جمهوري اسلامي ايران به تعداد روزهائي كه دولت جمهوري اسلامي ايران رسماً اعلام مي كند به صورت نيمه افراشته در خواهد آمد.
2- هنگام اعلام عزاي ملي در هر كشور خارجي، نمايندگي هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران درآن كشور طبق عرف محل و به تعداد روزهاي اعلام شده پرچم را به صورت نيمه افراشته در خواهند آورد.
3- در صورت فوت رئيس مأمور ديپلماتيك يا كنسول جمهوري اسلامي ايران در كشور محل توقف، پرچم جمهوري اسلامي ايران، مدت يك روز به صورت نيمه افراشته در خواهد آمد.
4-براي نيمه افراشته كردن، ابتدا پرچم را به طور كامل بايد برافراشت و سپس به اندازۀ يك چهارم ارتفاع ميله پايين آورد.

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  پرچم

نصب پرچم روي وسايل نقليه

در داخل كشور، صرفاً اتومبيل حامل رئيس جمهوري اسلامي ايران مي تواند مستقلاً از پرچم استفاده كند. اتومبيل هاي مقامات ديگر در صورت همراهي ميهمانان خارجي مي توانند از پرچم جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند.
_ پرچم اتومبيل بايد روي گلگير سمت راست راننده نصب شود.
_ هنگام همراهي سفير خارجي بمنظور تقديم استوار نامه به رئيس جمهور، پرچم جمهوري اسلامي ايران روي اتومبيل حامل وي و در سمت راست نصب مي شود. پس از تقديم استوار نامه، پرچم كشور سفير در سمت راست و پرچم جمهوري اسلامي ايران در سمت چپ نصب مي شود.
_ روسا، نمايندگي هاي ديپلماتيك، و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل توقف در موارد خاصي مي توانند روي اتومبيل خود پرچم جمهوري اسلامي ايران را نصب كنند.
_ در مواردي كه اتومبيل رئيس نمايندگي، حامل يك مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران در سطح وزير باشد.
_در مواقع شركت در ضيافت جشن ملي كشور پذيرنده و مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي يا سازمان هاي بين المللي كشور محل توقف.
_ در جشن 22 بهمن يا 12 فروردين، سالگرد پيروزي انقلاب و روز جمهوري اسلامي ايران .
_هنگام عزيمت جهت تقديم استوار نامه به رئيس كشور محل توقف، طبق عرف محل.
_ به هنگام ملاقات هاي رسمي با مقامات عاليه كشور پذيرنده.
_ به هنگام ملاقات با روساي ماموريت هاي سياسي و كنسولي مقيم كشور پذيرنده.
_ در صورت مسافرت رسمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به خارج، پرچم جمهوري اسلامي ايران صرفاً در اتومبيل حامل ايشان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آيين استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم هيئت هاي ميهمان جمهوري اسلامي ايران

آيين استفاده از پرچم نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
– رؤساي ماموريت ها موظف اند يك عدد پرچم كوچك روميزي در سمت راست ميزكار خود « هنگامي كه پشت ميز نشسته اند » يا يك عدد پرچم بزرگ ايستاده با ميله اي به بلندي تا سه برابر عرض پرچم در پشت سر و در سمت راست خود قرار دهند.
– در صورتي كه رئيس كشور پذيرنده به مناسبتي به محل مأموريت جمهوري اسلامي ايران بيايد پرچم دولت او نيز برفراز ساختمان برافراشته مي شود.
– در صورتي كه به مناسبتي قرار باشد پرچم چند كشور در ساختمان محل مأموريت برافراشته شود، هميشه تقدم با پرچم دولت فرستنده است. اگر قرار باشد سه پرچم در محل ماموريت نصب شود پرچم وسط داراي تقدم دوم و پرچم سمت چپ داراي تقدم سوم است. در خارج از محل نمايندگي، تقدم همواره از آن دولت پذيرنده است.
– تنها روساي ماموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي مجاز به نصب پرچم بر ساختمان محل اقامت، دفتر كار، و اتومبيل خود هستند. بقيۀ اعضا حق استفاده از پرچم را ندارند مگر اينكه در غياب سفير مسئوليت نمايندگي را به عهده داشته باشند.

تقدم پرچم

1- در موقع بازديد رئيس كشور خارجي از جمهوري اسلامي ايران، پرچم آن كشور در محل اقامت او در اهتزاز خواهد بود.
2- در ساختمان محل مذاكرات دو جانبه، تقدم با پرچم ميهمان خواهد بود و در سمت راست بيننده نصب خواهد شد و پرچم جمهوري اسلامي ايران در سمت چپ آن قرار خواهد گرفت.
3- در صورتي كه قرار باشد پرچم چند كشور در محلي نصب شود كه جمهوري اسلامي ايران ميزبان است، پرچم ها همه بر حسب حروف الفباي لاتيني نام كشورها نصب مي شوند و پرچم جمهوري اسلامي ايران در وسط قرار مي گيرد.
4- در صورتي كه جمهوري اسلامي ايران ميزبان يك كنفرانس بين المللي باشد، تقدم پرچم ها از روي ترتيب الفباي لاتين خواهد بود.

✔️ پیشنهاد مقاله مرتبط :  راهکارهای تبلیغات و بازاریابی درمانگاه و بیمارستان ها

پرچم در مجامع بين المللي

ترتيب تقدم پرچم در مجامع بين المللي تابع ترتيب الفباي لاتين است.

پرچم ملي

پرچم ملي به رنگ هاي سبز، سفيد، و سرخ و فاقد علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و الله اكبر است.
خصوصيات اين پرچم از حيث اندازه و نوع جنس تابع استانداردهاي پرچم جمهوري اسلامي ايران است.

موارد استفاده از پرچم ملي

از پرچم ملي صرفاً در اعياد و مراسم ملي و مذهبي مي توان استفاده كرد. مؤسسات خصوصي و همۀ افراد ايراني مي توانند در اين گونه مراسم از پرچم ملي استفاده كنند.

منابع:
– كتاب مجموعه قوانين و مقررات تأمين اجتماعي (ويژه كارفرمايان) دفتر قوانين و مقررات- معاونت حقوقي امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي/محمد رضا جوان جعفري، علي احسان شفائي، عمران نعيمي- تهران: چاپ دوم- پائيز 1383
– كتاب ايراني و كنسولي – راهنماي انجام امور كنسولي ايرانيان خارج از كشور/حسين عبدي – تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، سال 1384
– كتاب مجموعه پرسش و پاسخ در زمينه روابط كار /تهيه كننده محمد جواد الهيان- (ويراست 2)- تهران: موسسه كار و تأمين اجتماعي، 1383-338 ص (موسسه كار و تأمين اجتماعي، 100)
– جزوه قوانين و مقررات اشتغال اتباع خارجي – تهيه كننده: معاونت اشتغال اداره كل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي- تهران: وزارت كار و امور اجتماعي
– جزوه راهنماي مراجعين اداره كل اشتغال اتباع خارجي- از انتشارات معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي كشور- تهران- اداره كل اشتغال اتباع خارجي
– مجله سفر شماره 211
– مجله صنعت حمل و نقل شماره 251
– مجله نشريه كارگزار روابط عمومي
– كتاب احكام فقهي در سفر آقاي محمد حسين فلاح زاده- نشر معروف قم- چاپ چهارم 1383
– سايتهاي اينترنتي
– http://www.mardomanco/success/positive.aspx
http://www.fa.gor.ir
http://www.protoclplass.com
http://www.deargrace.com
– كتاب آئين سخنراني/ ويل كارنگي
– كتاب هفتاد و پنج درس زندگي از سيره عملي حضرت فاطمه(س)/حميد رضا كفاش-نشر عابد-چاپ نهم- 1384
– آئين تشريفات/محمد رئيس- تهران وزارت امور خارجه- مركز چاپ و انتشارات 1382
– مجموعه قوانين مصوب سال 1310
– آئين نامه و فرم هاي مخصوص اداره كل اتباع خارجي ناجا
– آئين نامه و فرم هاي مخصوص اداره كل اشتغال اتباع خارجي (وزارت كار)
– آئين نامه و فرم هاي مخصوص اداره گذرنامه
– آئين نامه و فرم هاي مخصوص وزارت امور خارجه
– اصول و آداب تشريفات/ احمد يحيايي ايله اي و برات اله صمدي راد- انتشارات كارگزار روابط عمومي سال 1381
– آداب معاشرت/ منصور احمدي-تهران- توتيا 1382
– مقدمه اي بر آداب و آئين تشريفات/ مركز آموزش هاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بله
خیر
از ارسال بازخورد شما برای ارتقای کیفیت مطالب سپاسگزاریم 🌹🙏
  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 26 تیر 1402
  • 1151 بازدید
  • بروزرسانی : 13 بهمن 1402

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 
×