خبردرگذشت            عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باورمی‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم ورضا نیست ،خداوند قرین رحمتش فرماید

از شنیدن خبر فوت………………….. بسیارمتاثرشدم بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم
مارو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ضایعه درگذشت مادرمهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم خداوندمتعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهرا(س) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و ضایعه درگذشت پدرمهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشورنماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فقدان جانگداز درگذشت ………. رابه خانواده محترمشان تسلیت عرض مینماییم

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم .

جناب….
فقدان ….بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

همسفر در راه ماند..زندگی سخت است…لیک..درسفربایدبود…همراهتانازسفرماندسیلیسهمگینباورشایدنه ..سختیراهرامینمایدکهبایستیتنهارفتصبریبایدتاآرامشیزاید
ترک یارتان بر شما تسلیت باد

درود
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما
از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم
امیدوارم که غم آخر زندگیتان باشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبریعظیموبرایآنمرحومروحی شاد و آرام طلب کنیم

درگذشت (…..) گرامیتانرابهشماوخانوادهمحترمتسلیتعرضمیکنموآرزویصبروسلامتیبرایتاندارم
از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید
مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـتدرگذشت…..گرامیتانرابهشماوخانوادهمحترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جناب آقا/ خانم …..اندوهبیپایانماازاینواقعهدردناکقابلوصفنیست
مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

درگذشت(…..) چنانسنگینوجانسوزاستکهبهدشواریبهباورمی‌نشیند،ولیدربرابرتقدیرحضرتپروردگارچاره‌ایجزتسلیمورضانیست.اینماتمجانگدازرابه،خانوادهمحترمتانصمیمانهتسلیتعرضنمودهوبرایآنانصبرواجرو برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را میطلبد ما را در این غم سترگ وجانکاه شریک بدانید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بانهایت تاسفدر گذشت (…..)گرامیتانراتسلیتعرضنمودهوازخداوندمتعالبرایآنمرحومهرحمت وغفران وبرای شما طول عمر مسئلت دارم.

انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» درگذشت( …..) گرامیتانرابهشماوخانوادهمحترمتانتسلیتعرضنمودهبرایشانازدرگاهخداوندمتعالمغفرت،برایشماوسایربازماندگانصبرجمیلواجرجزیلخواهانم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ضایعه در گذشت(…..) گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
برای آن عزیز علودرجات الهی را مسئلت میداریم

خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود:و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. عرض تسلیت حقیر را بپذیرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.
خداوند قرین رحمتش فرماید

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش آن شب را نمی آمد سحر
کاش گم در راه پیک بد خبر
ای عجب کان شب سحر اما به ما
تیره روزی آمد و شام دگر
دیده پر خون از غم هجران و او
با لب خندان چه آسان بر سفر
ای دریغ از مهربانی های او
دست پر مهر آن کلام پرشکر
غصه ها پنهان به دل بودش ولی
شاد و خرم چهره اش بر رهگذر
در ارزان زان ما بود ای دریغ
گنج پنهان شد به خاک و بی ثمر
تا پدر رفت آن سحر از پیش رو
بی نشان را خاک تیره شد به سر

با کمال تأسف باخبر شدیم(…….)دارفانیراوداعگفت. اینمصیبترابهایشانوخانوادهمحترمشانتسلیتعرضمینماییمو ازخداوندمتعالبرایمتوفیطلبمغفرتوبرایخانوادهمحترمشانصبرجمیلمسئلتمینماییم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرگ هرموجود زنده بجزخالق یکتا وفنایدنیا؛خاموششدناینشمعنورانیخدمتخانوادهمحترمایشانتسلیتعرضمیکنمازخداوندیکتارفعدرجاتآنبزرگواردربهشتأعلاومزیدفضلورحمتپروردگاربیهمتابرایشانوطولعمربازمانگانآنمرحوم همراهباسلامتیوحسنعاقبتشان خواهانم

(( انا لله و انا الیه راجعون ))
در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیتگفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم
((روحش شاد و یادش گرامی باد))

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بقا مختص ذات یگانه اوست
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

انالله و انا الیه راجعون
خبردار شدیم که(……) بهرحمتخدارفت
آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد.
با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند.

در کمال تأسف باخبر شدیم (…..) دارفانیراوداعگفت. این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینماییم و ازخداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و    برایخانوادهمحترمشانصبرجمیلمسئلتمینماییم..

 روزمرگماشکراپیداکنید،رویقلبمعشقراپیداکنید
روزمرگمخاکراباورکنیدرویقبرملالهراپرپرکنید
خانهراوقفنیلوفرکنیدپیکرمراغرقدرشبنمکنید
روزمرگمدوسترادعوتکنید،بعدمرگمخندهراسرکنید
رفتنمراایدوستانباورکنید.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
انگار ملائک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند. عطر برگ های لیمو ، درخت توت ، کنار گارم زنگی و زیتون و میوه های کال درخت انبه باغ ها را چه زود به فراموشی سپردی؟!
چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.
همه را می بینم اما جزء تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی که منتظرت هستند.
گناه آسمانی که تورا به آغوش کشید و باخود برد را هرگز نخواهیم بخشید تو میان بودنت و یادت ، یادت را برایمان گذاشتی و بودنت را افسانه ساختی.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ، عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ، گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ، یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.
●.●●..●●●.●●..●●اس ام اس تسلیت مرگ●.●●..●●●.●●..●●
گفتی تا شقایق هست زندگی باید کرد. شقایق هست تو نیستی چه باید کرد.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
از آبشار پرسیدم کیستی ؟ گفت اشک کوه ، گفتم از چه می نالی؟ گفت از جدایی دوست!
●.●●..●●●.●●..●●اس ام اس تسلیت مرگ●.●●..●●●.●●..●●
ای کاش گذر زمان در دستانم بود: آنوقت لحظه های با تو بودن را آنقدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن دیگر وقتی نمیماند.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
من امشب از فراق یار میگریم بسان عاشقان زار میگریم ، رفیق نیمه راه شد یار دیرینم ، دلم افسرده است بسیار میگریم.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
مرگ حقه ، حق همیشه پابرجا. پس هیچ وقت حق رو که همیشه پابرجاسات رو فراموش نکن.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
زدم فریاد خدایا این چه رسمی است ، رفیقان را جدا کردن هنر نیست ، رفیقان قلب انسانند خدایا ، بدون قلب چگونه می توان زیست.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
ز هجران تو پرپر می زند دل ، ز دل تنگی به هر در می زند دل ، چو بلبل در فراق رویت ای گل ، به دیوار قفس سرمیزند دل
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
شبی از سوز دل گفتم قلم را ، بیا بنویس غم های دلم را ، گفتا برو بیمار عاشق ، ندارم طاقت این همه غم را
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم ، گردش به حریم با صفایت بکنم ، آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار ، شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
ارزش بودنت را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودنت میتوان فهمید!
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دمگرم خویش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند سکوت مرگبارم را.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
امروز اومده بود دیدنم ، با یه نگاه مهربون ، همون نگاهی که سالها آرزوشو داشتمو ازم دریغ میکرد. گریه کرد و گفت دلش واسم تنگ شده. وقتی رفت ، سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
شب است و آسمان را غم گرفته / سکوتم با نگاهش دم گرفته / شب است و کهکشانی در کنارم / ولی از دوریت من بیقرارم
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد. گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد. همه رفتند از این خانه بجز غم ، باز این یار قدیمی چه وفایی دارد.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
من آن شمعم که شبها در شبستان تو میسوزم ، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو میسوزم.
●.●●..●●●.●●..●●اساماستسلیتمرگ●.●●..●●●.●●..●●
زندگی کن!
حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
برچسب‌ها, , ,
  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 17 فروردین 1393
  • 77 بازدید

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *